Opći uvjeti i pravila korištenja digitalne pretplate

OPĆI UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA DIGITALNE PRETPLATE PUSA SHOP PREMIUM

I. OPĆE ODREDBE

Sklapanjem Ugovora o digitalnoj pretplati Pusa Shop Premium (u daljnjem tekstu: Ugovor) s društvom Pusa Shop prihvaćate ove Opće uvjete i pravila korištenja, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora, te ste obvezni pridržavati se ovdje navedenih odredbi.

Ovi Opći uvjeti i pravila korištenja reguliraju odnose između ugovornih strana Ugovora o digitalnoj pretplati Pusa Shop Premium sklopljenog između društva Pusa Shop (u daljnjem tekstu: „Pusa Shop“) i korisnika digitalne pretplate Pusa Shop Premium (u daljnjem tekstu: Pretplatnik).

II. SKLAPANJE UGOVORA O PRETPLATI

Pretplatnički odnos zasniva se sklapanjem Ugovora između Pusa Shop i Pretplatnika, a predmet Ugovora je obveza pružanja Pretplatniku Usluge opisane u glavi III. ovih Općih uvjeta uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene pretplate. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada je Pretplatniku uspješno terećena bankovna kartica povodom potvrde kupnje pretplate. Ugovor stupa na snagu i obvezuje Pusa Shop i Pretplatnika od dana kada je sklopljen.

Pretplatnik prihvaćanjem ovih Općih uvjeta izjavljuje da, u skladu s odredbama članka 79. stavka 13. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), pristaje da ispunjenje ugovora započne u trenutku potvrde kupovine pretplate i uspješnog terećenja bankovne kartice Pretplatnika te da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora.

III. USLUGA Pusa Shop PREMIUM

Pusa Shop putem usluge Pusa Shop Premium (u daljnjem tekstu: Usluga) omogućuje Pretplatnicima neograničen pristup web portalu PUSICA PORTAL.

Usluga uključuje sve članke s oznakom PREMIUM (ekskluzivne priče, analize, intervjue, video sadržaj s oznakom PREMIUM (video serijale) i određene članke naših ekstenzija s PREMIUM oznakom.

Osim prethodno navedenog, Pretplatnici putem Usluge ostvaruju sljedeće pogodnosti:

Mogućnost dobivanja poklona naših partnera i popusta na njihove usluge
Iskustvo čitanja s minimalno reklama
Mogućnost dobivanja posebnog sadržaja na e-mail
Mogućnost uključivanja u odabir tema koje se obrađuju

IV. OBVEZE I PRAVA PRETPLATNIKA

Pretplatnik je obvezan za potrebe sklapanja Ugovora proći postupak registracije na web portal Pusa Shop i pritom unijeti istinite podatke.

Nakon postupka registracije, Pretplatnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku za potrebe autorizacije pristupa Usluzi te je dužan čuvati iste od neovlaštenog korištenja.

Pretplatnik je odgovoran za sve posljedice koje nastanu uslijed neovlaštenog korištenja njegovog korisničkog imena i lozinke.

Pretplatnik je dužan bez odgađanja prijaviti Pusa Shop svako neovlašteno korištenje njegovog korisničkog imena i lozinke.

U slučaju da Pretplatnik koristi Uslugu protivno ovim Općim uvjetima, Pusa Shop je ovlašten privremeno onemogućiti Pretplatniku pristup Usluzi, odnosno sastavnim dijelovima Usluge.

Pretplatnik je dužan bez odgađanja prijaviti Pusa Shopu svaku promjenu podataka koje je naveo prilikom registracije te je odgovoran za njihovu točnost.

Pretplatnik mora u svom internet pregledniku omogućiti kolačiće (cookies) kako bi mogao koristiti Uslugu u punom opsegu.

V. OBVEZE I PRAVA

Pusa Shop zadržava pravo izmjene i/ili uklanjanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg sadržaja na web portalu Pusica bez obveze prethodne najave Pretplatnicima.

Pusa Shop ne odgovara za neovlašteno korištenje korisničkog imena i lozinke Pretplatnika te nije dužan nadoknaditi Pretplatniku bilo kakvu štetu koja nastane temeljem takvog neovlaštenog korištenja.

Pusa Shop može onemogućiti pristup Usluzi svakom Pretplatniku kod kojeg utvrdi neovlaštenu uporabu korisničkog imena i lozinke.

Pusa Shop ne odgovara Pretplatniku za štetu koja istome nastane u slučaju privremenog onemogućavanja pristupa Usluzi ili trajnog raskida Ugovora u slučaju kršenja ovih Općih uvjeta.

Pusa Shop ne odgovara za funkcionalnost hardware i software opreme koju Pretplatnik koristi za pristup Usluzi (npr. internet preglednik, pristup internetu itd.)

Pusa Shop ne odgovara Pretplatniku u slučaju privremene nemogućnosti pristupa Usluzi uslijed nužnog održavanja sustava ili tehničkih poteškoća koje nisu uzrokovane od strane Pusa shopa.

Promjena cijena pretplate koja nastane nakon sklapanja Ugovora s Pretplatnikom neće se primjenjivati na taj Ugovor.

VI. ZLOUPORABA I NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE

Neovlaštenim korištenjem korisničkog imena i lozinke smatra se svako korištenje od strane treće osobe, odnosno od strane osobe različite od osobe Pretplatnika.

VII. TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA

Ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme traje do trenutka raskida od strane Pusa Shopa ili Pretplatnika na način opisan u ovoj glavi Općih uvjeta.

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom ugovorenog perioda.

Ugovor prestaje i u slučaju prijevremenog raskida od strane Pretplatnika ili Pusa Shopa.

Pusa Shop može prijevremeno raskinuti Ugovor u slučaju kršenja ovih Općih uvjeta od strane Pretplatnika.

Pretplatnik može prijevremeno raskinuti Ugovor slanjem zahtjeva sa korisničkog profila Pretplatnika kod pretplate na neodređeno vrijeme (mjesečni obnavljajući pristup), odnosno slanjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu [email protected] kod pretplate na određeno vrijeme (npr. godišnji pristup).

VIII. PLAĆANJE I POPUSTI

Plaćanje Usluge izvršava se putem bankovnih kartica (VISA, Maestro, MasterCard, PAYPAL) na poveznici www.pusica.com/pretplata ili prilikom otvaranja Premium članaka.

U slučaju da Pretplatnik želi kupiti više digitalnih pretplata Pusa Shop Premium istovremeno ili želi pokloniti trećoj osobi digitalnu pretplatu Pusa Shop Premium potrebno je obratiti se Pusa Shopu na e-mail adresu [email protected].

Pretplatnik je obvezan pridržavati se ugovorenih rokova i načina plaćanja pretplate. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Pusa Shop ima pravo obustaviti daljnje pružanje Usluge do podmirenja dospjele neplaćene cijene. U slučaju kašnjenja s plaćanjem dužeg od 7 (sedam) dana, Pusa Shop ima pravo raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom, bez otkaznog roka. Pretplatnik je u svakom slučaju prekida pretplatničkog odnosa dužan podmiriti račun za Uslugu pruženu do trenutka raskida.

Kod svakog sljedećeg sklapanja ugovora o pretplati Pretplatnik ne ostvaruje pravo na promotivni period pretplate.

Svaki Pretplatnik ostvaruje pravo na popust na cijene Usluge u slučaju da udovoljava kriterijima koji se navode niže:

vrijeme korištenja usluge (datum prve registracije),
mjesečna/godišna potrošnja,
aktivnosti (komentiranja i lajkanja),
vrijeme trajanja pretplate,
način pristupa online sadržajima Pusice.

IX. AUTORSKA PRAVA

Pusica je nositelj autorskih prava na cjelokupnom sadržaju (tekstualni, video i audio) koji je izrađen od strane Pusa shopa i koji je objavljen na web portalu.

Svako neovlašteno korištenje autorskog materijala u vlasništvu Pusa Shopa (umnožavanje, distribuiranje trećim osobama itd.) od strane Pretplatnika, a bez prethodne pisane dozvole Pusice, predstavlja povredu autorskih prava.

U slučaju povrede autorskih prava, Pusa Shop je ovlašten pokrenuti protiv Pretplatnika sudski postupak za prestanak povrede autorskih prava i plaćanje naknade za neovlašteno korištenje.

X. IZMJENE OPĆIH UVJETA I PRAVILA KORIŠTENJA

Pusa Shop zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u svakom trenutku, bez potrebe prethodne najave Pretplatniku.

Pusa Shop ne odgovara za posljedice proizašle izmjenom ovih Općih uvjeta.

Sve izmjene ovih Općih uvjeta stupaju na snagu danom objave izmjenjenih Općih uvjeta na web portalu Pusa Shopa.

XI. REKLAMACIJE

Pretplatnik ima pravo podnijeti pisani prigovor koji može dostaviti Pusa Shopu putem e-maila na adresu [email protected].

Pusa Shop se obvezuje dostaviti Pretplatniku odgovor na prigovor najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora.